آرشیو برچسب های: Introverted children’s features

ویژگی های کودکان درونگرا

ویژگی های کودکان درون گرا

مهناز دریایی – هر کودکی دارای ویژگی‌های ذهنی و رفتاری خاص خود است. هیچ دو کودکی را در دنیا نمی‌توان یافت از نظر نوع تصمیم‌گیری و تحلیل ذهنی و البته رفتار و عملکرد با هم یکسان و مشابه باشند. از این رو یکی از وظایف و مسئولیت‌های سنگین والدین و مربیان آن است که این […]